fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Jenzz DIY Fashion (Essenrijs 6, 4711PP te Sint Willebrord) is eigendom van Jenneke de Jong en heeft haar onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 81714955. Het BTW-nummer is NL03593437B07, hierna te noemen “verkoper”.

Artikel 1 Definities

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jenzz DIY Fashion. Naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling op de webshop is geplaatst en door de consument bevestigd is. Wanneer de consument een bestelling heeft gedaan bij Jenzz DIY Fashion ontvangt de consument een bevestigingsmail. Verkoper mag een overeenkomst weigeren of eenzijdig ontbinden, indien zij goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument zijn of haar verplichtingen niet zal kunnen voldoen of omdat er eerdere afspraken niet door de consument zijn nagekomen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De website van Jenzz DIY Fashion richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 3. De verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
 4. Door het gebruik van de website van Jenzz DIY Fashion en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de website wordt dit kenbaar gemaakt, telefonisch of per mail. Over het algemeen wordt de voorraad bijgehouden via de website, mocht dit onverhoopt door drukte en/of omstandigheden niet lukken en blijkt een artikel alsnog niet op voorraad te zijn dan wordt de consument daarvan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Reeds gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk terugbetaald. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft altijd een geldigheidsduur welke duidelijk vermeld wordt in de offerte.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument is overhandigd per e-mail of per post is verzonden naar het door de consument opgegeven emailadres of hoofd adres.
 4. Consument en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden op ondergeschikte punten is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de verkoper zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Uiteraard doet Jenzz DIY Fashion er alles aan de gegevens zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Kleuren zijn sterk afhankelijk van instelling van computers c.q. Laptops en zijn geen reden tot ontbinding van een overeenkomst. Bij twijfel kan men een proeflapje opvragen.

Artikel 4 Betalingen

 1. Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling op de website kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij de verkoper. Indien de bestelling niet onmiddellijk betaald wordt is er steeds een risico dat de goederen bij het ontvangen van de betaling niet meer voorradig zijn. De consument wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.
 1. In het geval door de verkoper een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is.
 2. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Incassokosten

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag. Zulks met een minimum van € 250.-
 2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 Prijzen en verzendkosten

 1. Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW (Indien de BTW bij wet veranderd wordt, verandert deze ook per de wettelijk aangegeven datum bij Jenzz DIY Fashion) maar exclusief verzendingskosten, bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden.
 2. Zowel binnen als buiten Nederland hanteren we de verzendtarieven middels de staffel van PostNL.
 3. Bestellingen buiten Nederland worden meestal binnen tien werkdagen geleverd
 4. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor druk-en of typefouten, waardoor onopzettelijk een verkeerde prijs is weergeven. De verkoper zal de prijs z.s.m. aanpassen.

Artikel 7 Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden. De verkoper streeft ernaar bestellingen te leveren binnen 2 tot 3 werkdagen. De bestelling moet dan wel betaald zijn en dit moet zichtbaar zijn op de rekening van de verkoper. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De verkoper kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij de consument hiervan op de hoogte. De consument heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
 2. Indien u bijzondere vervoerwensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgeven adres afgeleverd.
 3. De goederen worden in opdracht van de consument en op zijn of haar rekening en risico vervoerd. Verkoper besteedt de verzendingen uit aan PostNL. Verkoper is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de intergriteit van de afleverwijze van de door de consument bestelde producten. Verkoper is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

Artikel 8 Kleurrecht, ruilen en herroeping recht

 1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
 2. op maat zijn afgeknipt en / of gesneden ( artikel die ook al geknipt zijn t.b.v. bestelling kunnen niet meer geannuleerd worden, wanneer de consument artikelen voor bijv. een set bij elkaar heeft gezocht, vermeldt dit graag bij de opmerkingen zodat we er rekening mee kunnen houden); tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van verkoper; duidelijk persoonlijk van aard zijn; door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; snel kunnen bederven of verouderen; van kranten en tijdschriften.
 3. Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de verkoper zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. De verkoper zal de persoonsgegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 4. Het is NIET mogelijk om stoffen te retourneren, omdat deze voor de consument op maat zijn afgesneden.
 5. Patroonbladen kunnen alleen retour in originele staat, dus de raderbladen dienen er onaangetast in te zitten.
 6. De verzendkosten voor retouren zijn voor rekening van de consument. Op maat afgeknipte producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 9 Inschrijfgeld Workshops

 1. Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annullatie of afwezigheid, tenzij we jouw workshop plaats nog tijdig ingevuld krijgen. Je mag ook zelf iemand anders sturen. Bij geval van overmacht, bv door ziekte van de lesgeefster, ontvang je een waardebon die je kunt gebruiken om te herinschrijven voor een andere workshop of voor de vervangende data voorgesteld door Jenzz DIY Fashion.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door de verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. De verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 3. De verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de verkoper. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 4. Indien de verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de verkoper of de fabrikant zijn verricht, indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 6. De consument is gehouden de verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen de verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
 7. De koper is verplicht het product aan de verkoper te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht de verkoper zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 8. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
 9. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 10. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 12 Overmacht

 1. In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite

Artikel 13 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Delen van foto’s uit de webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding (Jenzz DIY Fashion) én toevoegen van een duidelijke link naar www.jenzz-diyfashion.nl